prof. Anton Rolleder

Vzpomínka na prof. Antona Rolledera – čestného občana Oder

Prof. Anton Rolleder - 40 let (archiv bratří Mateiciucových)

Na 20. srpna roku 2012 připadlo 100-leté výročí úmrtí oderského rodáka prof. Antona Rolledera, vládního školního radu, pedagoga, regionálního historika a autora rozsáhlé práce o dějinách města Oder a jeho okolí. Při této příležitosti se vraťme do 2. poloviny 19. a počátku 20.století a připomeňme si jeho dětství, dospívání i jeho tvůrčí činnost v dospělém věku .
Anton Rolleder se narodil 24.5.1855 v Hranické ulici čp. 28, jako prvorozený syn městského nadačního lékaře Antona Rolledera a jeho manželky Antonie, rozené Teltschik. Své harmonické dětství prožíval v Odrách, v kruhu svých rodičů a prarodičů[1] z matčiny strany. Tak jako ostatní děti i malý Antonín zlobil své rodiče a přiváděl je do mnohých stresových situací. Ve dvou letech spadl na zahradě do vany plné vody a jen díky rychlému zásahu jeho matky se neutopil. Ve třech letech spolkl perleťový knoflík a začal se dusit a kašlat. Dýchací potíže měl po tři dny. Od této příhody se mu naštěstí, až do jeho šesti let, už nic zlého nestalo. Po zahájení školní docházky se u Antona objevilo nebezpečné zánětlivé postižení dýchacích cest a jeho otec se proto rozhodl, poslat syna na léčebný pobyt k babičce Františce Teltschikové do „ rybničního mlýna“ [2]. Ta koupila kozu a Antona podrobila přísné mléčné výživě. Pití kozího mléka a venkovské klima pak mělo příznivý vliv na jeho uzdravení.
Neúčast ve škole však musel dohánět doučováním s panem Josefem Kukulinusem, podučitelem
městské školy v Odrách. Ve svých 10-ti letech projevoval Anton neobvyklý zájem o hudbu[3]. Naučil se hrát na housle i klavír a byl přitom tak horlivý, že do hodin hudební výchovy chodíval bez snídaně. Když se mu přiblížil 11. rok života, poslal ho jeho otec na jednoroční pobyt do Kelče, k praktické výuce češtiny u české rodiny Schulaků – místního výrobce mýdla. Jak tehdy bylo zvykem, byli spolu s Antonem v Kelči výměnou v rodinách i jeho oderští vrstevníci. Nucený pobyt v Kelči se jim však příliš nezamlouval a proto, v době oderského jarmarku, společně utekli zpět do Oder. Rodiče je ale přátelsky nepřívítali a příští den ráno se museli vrátit s doprovodem do Kelče. Přesto se zde Anton zdokonalil v češtině, což později využil i ve svých vlastivědných studiích.
V roce 1866 se Anton Rolleder vrací z pobytu v českém Kelči a roku 1867 dokončuje docházku na městské škole v Odrách. Ve stejném roce pak nastupuje na státní německé gymnázium v Opavě.
Jeho třídním učitelem byl prof. Anton Peter, pozdější ředitel a školní inspektor v Těšíně. Ten u Rolledera rozvíjel jeho vlastivědné sklony, které se u něho projevovaly zájmem o heraldiku a kreslení erbů. Zde byl zřejmě i začátek jeho pozdější velké záliby o regionální historii.

Rodný dům prof.Antona Rolledera v Odrách na Hranické ulici čp.28

Odry, rok 1950 - vodní „rybniční mlýn“ čp.342, proti Trněnému rybníku (archiv bratří Mateiciucových)

Po celou dobu čtyřletého studia patřil mezi nejlepší studenty a studium zakončil s vyznamenáním.
Na konci gymnaziálního studia se 16-ti letý mladík Anton Rolleder měl rozhodnout o směru svého dalšího vzdělání. Jeho představy byly ovlivněny jeho věkem, chtěl být lékárníkem nebo vojákem u ženijního vojska v St. Pöltenu[4]. Všichni ho od vojenské profesní dráhy odrazovali, včetně ředitele gymnázia Schmidta a profesora Petera, kteří mu doporučovali zahájit studium na vyšší reální škole
v Opavě. Varianta dalšího vzdělávání na této škole s technickým zaměřením, byla nakonec přijata i samotným Antonem, přičemž tato volba ovlivnila jeho další život. Dějiny a regionální historie se mu však staly zálibou a druhým povoláním. O to usilovněji a s vysokým pracovním nasazením tuto činnost vykonával. V letech 1871 až 1875 Anton Rolleder navštěvuje státní německou opavskou reálku a zakončuje ji s vyznamenáním. Na prožitá studijní léta později rád vzpomínal při jubilejních setkáních se svými spolužáky.

Budova bývalého státního německého gymnázia v Opavě, dnes Střední škola průmyslová a umělecká, Praskova 8. Studium A.Rolledera v r.1867-1871

Budova bývalé vyšší německé reálky v Opavě, dnes Střední zdravotnická škola, Dvořákovy sady 2. Studium A.Rolledera v r.1871-1875

Ve školním roce 1875/1876 se Anton Rolleder zapisuje ke studiu na Technické vysoké škole ve Vídní[5], kde tři roky studuje učitelský obor „matematika a zobrazovací geometrie“ u profesora Niemtschika, rodáka ze slezského Těšína. První dva roky bydlí na studentské ubytovně, zvané „Rudolfinum“ [6] . Poslední rok, díky vylepšení své ekonomické situace soukromým doučováním dvou chlapců v Niemtschikové rodině, bydlí na privátě, kde má lepší podmínky pro studium. Profesor Niemtschik měl v úmyslu po studiu Antona zaměstnat na technice jako svého asistenta, ale pro jeho náhlé úmrtí k tomu již nedošlo. Roku 1879 Anton Rolleder úspěšně ukončil svá studia ve Vídni 1. státní zkouškou[7] a vrací se do svého rodného kraje, kde nastupuje na zemskou vyšší reální školu v Novém Jičíně. Ve školním roce 1879 / 1880 zde vyučuje matematiku a zobrazovací geometrii. Ještě v roce 1880 zprostředkovává Antonovi Rollederovi ředitel školy Lamberger[8] přestup na státní reálku do Vídně[9]. Do roku 1885 vyučuje na této škole a seznamuje se zde i se svou budoucí manželkou slečnou Karoline Schwarzovou, dcerou továrníka a majitele realit ve Vídni – Johanna Schwarze z Unterwaltersdorfu[10].

Jubilejní setkání (25.výročí) absolventů státní reálky v Opavě v roce 1900. Zdroj: archiv bratří Mateiciucových

Budova Technické vysoké školy ve Vídni.Studium Antona Rolledera v r.1875 - 1879, dobová fotografie

Anton Rolleder vstupuje do svazku manželského s Karoline Schwarzovou 14.11.1880 ve Vídni . Požívají zde spolu šťastná léta, v roce 1881 se jim ve Vídni narodil první syn Anton a v roce 1884 v Odrách, druhý syn Gűnther.
Dne 1.10.1885 je Anton Rolleder jmenován profesorem na státní vyšší reální škole ve Steyru a o čtyři roky později i školním inspektorem pro město a správní okres Steyr. Své studenty vede k samostatnému myšlení a osobní aktivitě při učení. Jako inspektor si klade za úkol zkvalitnit kontrolu škol, propracovat metody vyučování a zvýšit odbornou i pedagogickou ůroveň učitelů.

Odry 1886, zahrada domu čp.28. Zleva: prof.A.Rolleder, otec A.Rolleder, švagr V. Tomas sedící zleva: syn Anton, manželka Karoline, matka Antonie, sestry Hermine a Francziska

Budova bývalé Zemské vyšší reálky v Novém Jičíně, dnes Mendelova škola, Divadelní 4 – pracoviště prof.Rolledera ve školním roce 1879/1880

S tímto záměrem usilovně pracuje ve školství, za což se mu dostává věřejného uznání i ocenění odborných a oficiálních kruhů. V roce 1898 mu Ministerstvo kultury a školství propůjčuje vyznamenání „ Záslužný zlatý kříž s korunou“ a v roce 1905 je Anton Rolleder povýšen na ředitele vyšší státní reálky ve Steyru. Z důvodu pracovní vytíženosti rezignuje na místo školního inspektora v okrese Steyr. V roce 1911 služební postup Antona Rolledera završuje jeho jmenování vládním radou.
Vykonává rovněž čestnou funkci člena korespondenta vídeňského ústředního výboru pro výzkum a záchranu historických památek.

 

Město Steyr, 1890, ústí řeky Enže. V pozadí kostel svatého Michaela. Pracoviště a druhý domov prof. Antona Rolledera od roku 1885

Prof.Rolleder s rodinou v Odrách roku 1909, dobová fotografie. Zleva doprava: Karoline Rollederová-manželka, Werner Rolleder-syn, Pohl a Roittner - obsluha automobilu, prof.Rolleder, Günther Rolleder-syn. Zdroj: archiv bratří Mateiciucových

V roce 1885 se Anton Rolleder stěhuje společně s rodinou z Vídně do Steyru[11], který se mu stal až do jeho smrti druhým domovem. Jeho soukromý život je obohacen radostnou událostí – narození třetího syna Wernera. V letních měsících se rád vracel do svého rodného kraje, kde se zotavoval z celoročního pracovního zatížení navštěvou lokalit a přírodních krás oderského údolí, které později popsal ve své vlastivědné studii[12]. Jeho poslední návštěvou Oder byla dovolená s rodinou v roce 1909[13], kterou vykonali, na tu dobu nezvyklým dopravním prostředkem, automobilem.

Ve Steyru Anton Rolleder intenzivně pracuje na vlastivědných studiích. Většinu z nich publikuje na vlastní náklady. Ve svých prvních studiích se vrací k rodnému kraji, později se již věnuje vlastivědě[14] a dějinám[15] města Steyr. Postupně vydává následující díla:

r. 1888 „Die Zunftgenossenschaften in Odrau“ (Řemeslné cechy v Odrách)
r. 1896 „Die Raubbienenprozess von 1656“ (Procesy se loupeživými včelami v roce 1656)
r. 1898 „Die Mährischen Herren von Stenberg“ (Moravští pánové ze Štenberku)
r. 1899 „Die Herren von Krawern“ (Pánové z Kravař)
r. 1900 „Odrau zu Zeit des Siebenjährigen Krieges“ (Odry za Sedmileté války)
„Peter Grohl, der Kirchenräuber“ ( Petr Grohl, vykrádač kostelů )
r. 1901 „Odrau, einst Winanow genannt“ (Odry – jménem Vyhnanov)
r. 1902 „Geschichte der Stadt und Gerichtsbezirkes Odrau“(Dějiny města a soudníko okresu Odry)[16]

Poslední z uvedených děl je vlastně úctyhodnou kronikou města Oder a jeho okolí, jakou se může pochlubit jen málokteré město obdobné velikosti. Obsahuje 760 stran a 199 ilustrací. Jako první, bylo vydáno ve Steyru v roce 1902 sešitové zpracování díla, vyšlo celkem 21 sešitů v deseti vydáních. Je také potřebné uvést, že na tom měl velkou zásluhu i odborný učitel měšťanské školy v Odrách Vincenz Tomas[17].

Úvodní stránka rukopisu díla prof. Antona Rolledera „Moravští pánové ze Šternberku“, Steyr 1898/1899. Zdroj: archiv bratří Mateiciucových

Úvodní stránka 6. sešitového vydání „Dějiny města a soudního okresu Odry“, Steyr 1902. Zdroj: archiv bratří Mateiciucových

Jako spolupracovník profesora Rolledera „ v terénu “, studoval a zkoumal prameny k regionálním dějinám v místních archívech a istitucích, které mu potom zasílal do Steyru k dalšímu zpracování[18].
V únoru roku 1904 zastupitelstvo města Oder jednohlasně schválilo udělení čestného občanství[19] profesorovi Antonu Rollederovi za jeho vlastivědné práce zaměřené na město a soudní okres Odry.

Vedle náročné práce ve svém povolání se prof.Rolleder intenzivně věnoval i vlastivědným studiím a to pravidelně po celé noci. Dlouhodobým přetěžováním utrpělo jeho zdraví, což se u něho projevilo bolestmi v krajině srdeční. Obnovení svého zdraví hledal v lázních Nauheim, 35 km severně od Frankfurtu nad Mohanem, kde odjel 1. srpna roku 1912 na léčení. Očekávané zlepšení zdravotního stavu však nedocházelo, ba naopak, po třech týdnech 20. srpna 1912 ukončila zástava srdce jeho tvořivý a plodný život. Tělesné pozůstatky prof. Antona Rolledera byly převezeny do rodinné hrobky[20] na Centrálnim hřbitově[21] ve Vídni.

Bad Nauheim, Hessensko, 2012. Lázně pro kardiovaskulární onemocnění - léčebný pobyt prof.Rolledera v roce 1912

Bad Nauheim 1912, vila Agnes - pension prof.Rolledera

Centrálmí hřbitov Vídeň, hrobka rodiny Rollederů - skupina 71, řada B, číslo hrobu 41. Foto Gustav Lev, 2012

 

 

 

 

 

 

 

Použité prameny:

Anton Rolleder: Geschichte der Stadt und des Gerichtsbezirkes Odrau. Steyr1903
Johann Bőhm: Gedenkbuch der Stadt Odrau.Rukopis, Odry 1930
Josef Ulrich: Regierungsrat Anton Rolleder. Das Kuhländchen, II.Band, 4.Folge, Juli 1920
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung . Folgen 123-128, s.31.33, j.1970
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung . Folgen 129-134, s.145-147, j.1971
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung . Folgen 213-218, s.65-66, j.1985
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung . Folgen 34, s.7-9, j.1955
Heimatbrief der Stadt Odrau und Umgebung . Folgen 75-80, s.111-114, j.1962
Sbírka matrik narozených pro město Odry, 1831 – 1894, ZA Opava
Sbírka matrik zemřelých pro město Odry, 1874 – 1910 , ZA Opava.


 1. Rodiče matky, Antonie Rollederové byli mlynář Josef a Františka Teltschikovi z „rybničního mlýna“.
 2. Oderský „rybniční mlýn“ čp.342, vodní mlýn proti Trněnému rybníku – dnes autoservis Linda.
 3. Vztah k hudbě byl u Rollederů zřejmě v genech. Nejmladší bratr Antona – Werner Rolleder byl hudebním skladatelem, kapelníkem a učitelem hudby
 4. Český název Svatý Hypolit – hlavní a největší město spolkové země Dolní Rakousy.
 5. Předchůdchyně současné Technické university ve Vídni. Původně založena v roce 1815 jako vídeňský polytechnický institut, od roku 1875 přejmenována na Technickou vysokou školu.
 6. Vídeňské studentské koleje na Mayerhofgasse 3, 1040 Wien.
 7. Ukončení studia 1. , resp. 2. státní zkouškou. Škola neudělovala žádné akademické tituly a diplomy. Až od roku 1919 absolventi 2. státní zkoušky dostávají diplom a mohou se nazývat „inženýry“.
 8. Ředitel Lamberger byl ředitelem vyšší reálky v Opavě při studiu Antona Rolledera na této škole.
 9. Státní vyšší reální škola Vídeň IV, Rangersdorferstrasse.
 10. Unterwaltersdorf, obec v okrese Baden, ležící ve vídeňské pánvi jižně od Vídně.
 11. Steyr ( česky Štýr ), starobylé město ve spolkové zemi Horní Rakousy, 40 km jižně od Lince.
 12. Geschichte der Stadt und des Gerichtsbezirkes Odrau.
 13. Oba rodiče profesora Rolledera byli již po smrti, byli pohřbeni v roce 1906 a 1907 v rodinné hrobce na městském hřbitově v Odrách. Tato hrobka, včetně její polohy se však na oderském hřbitově nezachovala.
 14. V roce 1894 „Heimatkunde von Steyr “ ( Vlastivěda Štýru ), práce o 588 stranách.
 15. V roce 1912 „Geschichte und Stammtafel der Grafen Lamberg in Steyr“ ( Děliny a rodokmen hrabat Lambergů ze Štýru ), práce o 551 stranách.
 16. Jako projev uznání autorovi za zpracování tohoto rozsáhlého díla, obsahujícího dnes již většinou nedostupné historické údaje i pro poznání dějin svého města obyvateli poválečné generace Oder, vydalo zastupitelstvo města v roce 2002 knihu v českém překladu.
 17. Vicenz Tomas, nositel Zlatého záslužného kříže – manžel Františky, rozené Rollederové, sestry prof.Rolledera. Oba žili i zemřeli v Odrách ( Vincenz Tomas zemřel v roce 1936 ve věku 85 let a Františka Tomasová v roku 1934 ve věku 77 let ). Byli pohřbeni na městském hřbitově v Odrách. Jejich hrob, včetně jeho polohy se však na oderském hřbitově nezachoval.
 18. Vincenz Tomas dodal ve spolupráci s oderskou tiskárnou pana Kocha i 199 kusů obrazových štočků, které pro prof.Rolledera zpracovával pro ilustraci knihy odborný učitel Kulstrunk v Salzburku. Tyto obrazové štočky daroval Rolleder městu Odry. Městské zastupitelstvo však tento dar prodalo tiskaři za 60 korun.
 19. V roce 1903 bylo uděleno čestné občanství města i otci prof.Rolledera – městkému lékaři Antonu Rollederovi za 54-letou lékařskou službu obyvatelům Oder
 20. V hrobce jsou pohřbeni : prof.Anton Rolleder (†20.8.1912), manželka Karoline Rolleder (†20.6.1914), syn Anton Rolleder (†16.6.1972), manželka Hermine Rolleder (†10.5.1963), bratr Guenther Rolleder (†6.1.1949), manželka Rosa Rolleder (†9.9.1947), bratr Werner Rolleder (†22.3.1958) a vnuk Ernst Rolleder (†13.12.1976). V roce 2012 je hrobka pravděpodobně již neudržovaná.
 21. Zentralfriedhof Wien, Simmeringer Haupstrasse 234, 1110 Wien. Umístění hrobky: skupina 71, řada B, číslo 41